Regulamin Fanklubu Depeche Mode 'PIMPF’

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Fanklub Depeche Mode ‘PIMPF’ ” i zwane jest dalej „Fanklubem”.

2. Fanklub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Fanklubem jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Fanklubu są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.1.Terenem działania Fanklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

5.2. Dla realizacji celów statutowych Fanklub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Siedzibą Fanklubu jest Szczecin.

7. Celem działania Fanklubu jest:

  • a) Kultywowanie i upamiętnianie dorobku zespołu muzycznego Depeche Mode, w tym dorobku szczecińskiego środowiska fanów zespołu,
  • b) Umacnianie więzi koleżeńskich pomiędzy członkami Fanklubu, i fanami zespołu muzycznego Depeche Mode,
  • c) Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie wiedzy o zespole muzycznym Depeche Mode,
  • d) Współpraca z innymi organizacjami i Fanklubami kultywującymi historię i dorobek zespołu muzycznego Depeche Mode.

8. Fanklub realizuje swój cel poprzez:

  • a) utrzymywanie kontaktów z fanami zespołu muzycznego Depeche Mode,
  • b) prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i kulturalnej o historii, twórczości i dokonaniach zespołu muzycznego Depeche Mode,
  • c) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z rozwojem zainteresowań o zespole muzycznym Depeche Mode,
  • d) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  • e) prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej, wydawniczej i informacyjnej.

9. Członkiem Fanklubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Fanklubu po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu, potwierdzonej przez dwóch członków Fanklubu. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

11. Członek ma prawo do:

  • a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Fanklubu,
  • b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Fanklubu,
  • c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Fanklub,
  • d. zgłaszania wniosków co do działalności Fanklubu
  • e. bycia nagradzanym za swoją pracę na rzecz Fanklubu.

12. Członek obowiązany jest do:

  • a. brania udziału w działalności Fanklubu i w realizacji jego celów,
  • b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  • c. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Fanklubu,
  • d. regularnego opłacania składek.

13. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Fanklubu.

2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) śmierci członka,
2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Fanklubu.

3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Fanklubu.

4. Wykluczenie z Fanklubu następuje z powodu:

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Fanklubu,

2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Fanklubu,

3) działania na szkodę Fanklubu,

4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Fanklubu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Fanklubu. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

14. 1. Zarząd Fanklubu składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu jako Wiceprezesów.

3.Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków.

4. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
15. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

16. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

17. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.

2) Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Fanklubu na zewnątrz.

3) Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Fanklubu.

4) Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.

5) Przygotowywanie projektu budżetu Fanklubu.

6) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

7) Zarządzanie majątkiem Fanklubu oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fanklubu.

8) Zwoływanie Zebrań Członków.

9) Rozstrzyganie sporów między członkami Fanklubu powstałych na tle działalności Fanklubu.

10) Podejmowanie uchwał o nagradzaniu członków oraz osób współpracujących z Fanklubem, formach nagradzania, itp.

18. 1. Funkcje reprezentacyjną Fanklubu prowadzi Zarząd.

2. Do reprezentowania Fanklubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

19. 1. Podejmowanie przez Zarząd Fanklubu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Fanklubu oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

20. 1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Fanklubu wymaga uchwały Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fanklubu Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Fanklubu.